12 Μάι, 2014

Posted in Διάφορες Παρεμβάσεις, Παιδεία, Πολιτική, Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα, Χωρίς κατηγορία

Ως τη 15 του Μάη η νέα προθεσμία για τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, θα προλάβει άραγε ή θα κοιμάται τον ύπνο του «Δικαίου» ώς συνήθως:

Η προθεσμία λήγει σε 3 ημέρες. Ακούει κανείς; Υπάρχουν και άνεργοι!!!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 &ΑΠ8»

……………………………………………………………………………………………………

Στο  ΧΧΧΧ θέμα της ημερήσιας διάταξης ο ΧΧΧΧ εισηγήθηκε τα εξής:

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με την ανοικτή πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 3938/10-4-2014 καλούν Δήμους σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8 », προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διά των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που ιδρύουν οι Δήμοι σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

Για τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8 σύμφωνα με την πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.ΒΜ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απαιτούνται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με:

α) Την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010.  και τον ορισμό χώρων διοίκησης και τουλάχιστον ενός χώρου εκπαίδευσης.

β) Την υποβολή φακέλου αιτήματος συνεργασίας με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. για την ένταξη του Δήμου στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8», προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

γ) Τον ορισμό υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου (υπάλληλος του Δήμου)

………………………………………………………………………………………..

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη του την ανοικτή πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με αριθμ.πρωτ. 3938/10-4-2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.      Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο ΧΧΧΧ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010 με χώρο διοίκησης χχχχχχχχχχχχχχχχχχ και χώρους εκπαίδευσης χχχχχχχχχχχχχχχχ (ονομαστικά)

2.      Την υποβολή φακέλου αιτήματος συνεργασίας με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ένταξή του Δήμου ΧΧΧΧ στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8» προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3.      Ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου τον/την ΧΧΧΧ